Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

  • T: +385 (0) 1 4569 239
  • T: +385 (0) 1 4569 343
  • F: +385 (0) 1 6303 022
  • E-mail: press@vlada.hr
  • TRG SV. MARKA 2,
  • 10 000 ZAGREB

Natječaji

10. ožujak 2008.

Javni natječaj za prijem državnih službenika u državnu službu u Ured predsjednika Vlade 2Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008) i članaka 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 8/2006, 8/2007 i 13/2008), predstojnica Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske - državna tajnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam državnog službenika u državnu službu u Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Administrativni tajnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Traženi uvjeti:
- srednja stručna sprema općeg ili društvenog smjera
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na osobnom računalu
- znanje jednog svjetskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam u državnu službu postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Obvezni je probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005,11/2007, 47/2007 i 109/2007).

Opis posla radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, podaci o plaći radnog mjesta, način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Vlade www.vlada.hr.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Vlade www.vlada.hr, najmanje 8 dana prije testiranja.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- preslik diplome
- preslik radne knjižice
- preslik domovnice
- preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
- dokaz o znanju stranog jezika
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Vlada Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg Svetog Marka 2, s naznakom "za javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, na radno mjesto administrativnog tajnika predsjednika Vlade".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.