Služba za odnose s javnošću

Kontakt podaci

  • T: +385 (0) 1 4569 239
  • T: +385 (0) 1 4569 343
  • F: +385 (0) 1 6303 022
  • E-mail: press@vlada.hr
  • TRG SV. MARKA 2,
  • 10 000 ZAGREB

Natječaji

19. veljača 2009.

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisaTemeljem članka 45. stavak 1, Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07 i 27/08) i članaka 2., 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 8/06, 8/07 i 13/08), Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa, raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu u

URED ZA KOORDINACIJU SUSTA VA PROCJENE UČINKA PROPISA

1. Stručni suradnik/ica - vježbenik/ica u Odjelu za razvoj sustava i koordinaciju procjene učinka propisa, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci

Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

- poželjno poznavanje područja procjene učinka propisa

2. Stručni suradnik/ica vježbenik/ica u Odjelu za razvoj sustava i koordinaciju procjene učinka propisa, 1 izvršitelj/zvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci

Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski, sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

-poželjno poznavanje analize troškova i koristi

3. Stručni suradnik/ica - vježbenik/ica u Odjelu za analizu i nadzor provedbe HITROREZ-a, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci

Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

- poželjno poznavanje područja procjene učinka propisa

4. Stručni suradnik/ica - vježbenik/ica u Odjelu za analizu i nadzor provedbe HITROREZ-a, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci

Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke

- poželjno poznavanje područja procjene učinka propisa

5. Stručni referent u Odjelu za analizu i nadzor provedbe HITROREZ-a, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Stručni uvjeti: - SSS - upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke -

najmanje jedna godina radnog iskustva

- položen državni stručni ispit (kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit dužni su ga položili u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada)

Na natječaj se mogu javiti kandidati obaju spolova.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad. Za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci. Za osobe primljene u državnu službu izvanrednim postupkom probni rad traje 6 mjeseci. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu, presliku radne knjižice.

U državnu službu ne može biti primljena osoba sa čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Državni službenik koji je zadovoljio na probnom radu dužan je u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada položili državni stručni ispit na temelju Članka 56, stavak 1. Zakona o državnim službenicima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijemu u državnu službu, sukladno članku 6. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine ", broj 8/06, 8/07 i 13/08).

Stručne i opće sposobnosti kandidata za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta testirat će se sukladno odredbama članka 10. stavak 1. i stavak 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 8/06, 8/07 i 13/08). Listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđuje Komisija za provedbu javnog natječaja.

Opis poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj te način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu (www. uprava, hr ) i Vlade Republike Hrvatske (www, vlada.hr). Na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu i na oglasnoj ploči Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa biti će objavljeno vrijeme održavanja testiranja najmanje osam dana prije testiranja.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 144. Zakona o državnim službenicima i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine", broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/97, 47/07, 109/07 i 58/08). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam nalaze se na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Republika Hrvatska, Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa, Gajeva 4, Zagreb ( s naznakom "za javni natječaj — zaprijam u državnu službu"). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.